fbpx

Å tenke framtid er alltid viktig for de fleste næringer. Dette gjelder også landbruket her i Norge. Det å starte som bonde i dag er ikke bare bare. I Norge har antallet sysselsatt i landbruket gått ned fra 135 000 til under 40 000. Videre har det skjedd en formidabel teknologisk utvikling og forbedring av produksjonsmetoder, prisene på landbruksvarer har gått ned, behovet for investeringer har økt og inntekt fra landbruket har gått ned. Det skjer stadig endringer, men det er ikke alltid det går den rette veien. Fra 1995 til 2002 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en rapport om livskvaliteten på norske bønder. Rapporten viste at bøndene hadde fått mindre livskvalitet. Dette kunne forklares med at bønder i økende grad rapportere at de opplever å bli marginalisert som yrkesgruppe og manglende annerkjennelse fra storsamfunnet, og at ensomhet har blitt et større problem.

Selv om viktigheten av unge bønder er der, så må en også støtte opp rundt dette og vise at det virkelig er viktig. Hvert år kommer det ulike ordninger som skal gjør at bøndene får det lettere og bedre på gården. I 2020 kom det en ordning, der ferske bønder kunne søke om en mentor. Tjenesten er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det essensielle med ordningen var at ferske bønder har rett på inntil fem møter med sin mentor, i tillegg til telefonkontakt ved behov. Dette er et tiltak som gjør at bøndene føler seg mer verdsatt, og ikke minst vil det nok hjelpe bøndene på sin ferd med å drive et godt landbruk.

Når det gjelder det å ringe ut til folk så er det noe vi i 3B Service har lykkes med. Stadig ringer vi ut til kunder som enten trenger noe eller lurer på noe om ulike produkter, og da får de den hjelpen som trengs. Det å ha god kommunikasjon med sine kunder eller bønder er ekstremt viktig for at alle skal føle seg trygge på det de gjør, og at det alltid er en hjelp å få.

Å verdsette bøndene 

Norske bønder bidrar mer, enn det mange er klar over. For at nye bønder skal begynne så er det viktig at en blir anerkjent og får den støtten en fortjener. Dette gjelder de fleste yrker.  Den norske bonden er selvsagt stolt over å produsere mat til den norske befolkning, samtidig kan det være en skuffelse for mange å vite at alt det andre de bidrar med, ikke får samme oppmerksomhet. Rollen som naturforvaltere og hvordan de fleste tar vare på dyr og gårdseiendommer, tradisjoner og lokal kunnskap kunne nok ha blitt løftet mer fram.

På mange felt så er det politikken som styrer. Det er viktig å styrke forutsetningen for produksjon i ulike geografiske områder, uavhengig av alder, driftsform, produksjon og størrelse. Sterke samvirker har alltid vært en nøkkel for det landbruket vi har i dag. Samvirkebøndene representerer mangfoldet, og det er et unikt utgangspunkt for å utvikle kunnskap om et bærekraftig landbruk basert på norske ressurser.

Gode velferdsordninger gjør at unge bønder kan satse. Gårdsoverdragelse og planlegging av fremtiden på gården skjer ofte samtidig. Da er det spesielt viktig å sikre at ikke fremtidige planer blir lagt i grus på grunn av dårlig økonomi i etableringsfasen. En må støtte opp, og gi nye bønder en sjanse. Dette går på samme grunnlag som med andre jobber, der unge folk kjem inn på markedet uten den store erfaringen.

Nye teknologiske muligheter

Teknologien og de digitale løsningene blir større. Da er det viktig at ministerne støtter opp om utvikling av grønn teknologi og digitale løsninger. Dette vil bidra til å frigjøre tid for bonden og ta landbruket inn i framtiden. Som andre unge folk, så er dagens unge bønder endringsvillige. De ønsker å bidra til at samvirkene blir ambisiøse aktører i det grønne skifte. Dett bør utnyttes og støttes opp under.

Det norske landbruket er en del av Norge og da er det viktig at generasjonene som kommer får muligheten til å drive gode gårder, som både er levedyktig, men også at lysten og gleden til å være bonde er der. Vi i 3B Service støtter fremtiden og heier på ferske bønder!